ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την «παροχή υπηρεσιών μεταφοράς σεισμολογικών δεδομένων από απομακρυσμένους σταθμούς, σε κεντρικό σταθμό του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο και τον απομακρυσμένο έλεγχο σταθμών του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, για τα οικονομικά έτη 2022 και  2023.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς είναι η 24η  Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Πρόσκληση