ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Αναρτάται ο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά από επανειλημμένες  συνεδριάσεις της Επιτροπής Σύνταξης του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής και εκτεταμένη διαβούλευση με τους Συλλόγους του ΕΚΠΑ.

Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής ΕΚΠΑ