ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Π.Μ.Σ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ», ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΑΔΑ: ΨΦΡ346ΨΖ2Ν-ΨΚΔ

ΑΙΤΗΣΗ: http://bit.do/e8bjW

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή εξήντα (60) φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου»
(ΦΕΚ 236/05.02.2019 ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου στις παρακάτω Ειδικεύσεις:

(1) Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική

(2) Επικοινωνιακή Θεολογία, Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Ποιμαντική Ψυχολογία

(3) Κανονικό Δίκαιο

Η Ειδίκευση Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική περιέχει την Θεματική ενότητα: Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική.

Η Ειδίκευση Επικοινωνιακή Θεολογία, Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Ποιμαντική Ψυχολογία περιέχει τις Θεματικές ενότητες

Α: Επικοινωνιακή Θεολογία, Θεωρίες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και ηθικές πρακτικές της Θεολογικής και Κοσμικής Επικοινωνίας, Θεολογία του Κινηματογράφου,

Β: Σχολική Θρησκευτική Αγωγή,

Γ: Ποιμαντική Θεολογία,

Δ: Ποιμαντική
Ψυχολογία.

Η Ειδίκευση Κανονικό Δίκαιο περιέχει τη Θεματική ενότητα Κανονικό Δίκαιο.

(Θεματικές ενότητες, Πρόγραμμα μαθημάτων, Περιεχόμενο μαθημάτων και Κανονισμός Λειτουργίας) στο σύνδεσμο που ακολουθεί
http://matheology.soctheol.uoa.gr/studies0.html )

Τα μαθήματα του Α΄ Εξαμήνου αρχίζουν το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (Φεβρουάριο του 2020)

Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή τελών φοίτησης ύψους 480 ευρώ για καθένα από τα τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
από Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 έως Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 ως ακολούθως:

Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή ώρα 11:00-13:00 και Τρίτη-Πέμπτη ώρα 15:00-17:00 στο Γραφείο 103 1ος όροφος Κτηρίου Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη Ε.Κ.Π.Α., Άνω Ιλίσια (τηλ. 210-7275823)

Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου έως Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019) στη διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ,
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Π.Μ.Σ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»
Πανεπιστημιόπολη – Τ.Κ. 15784 Άνω Ιλίσια, Τηλ. 210-7275847, 210-7275823

Πρόσκληση

Αίτηση