ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Διευθυντών Τομέων της Νομικής Σχολής

Σχετική Ανακοίνωση