ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦEK 1299/19-12-16(Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1299/19-12-16 (τ.Γ΄) δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Ακαδημίας 45, Αθήνα 10672, τηλ. 2103688645-7)

ΤΟΜΕΑΣ   Δημοσίου Δικαίου

-Αριθ. Προκήρυξης  1617003803/3-10-16 (ΑΔΑ: Ω1ΦΙ46ΨΖ2Ν-0ΗΕ)

- Μία (1) θέση  καθηγητή  πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Αστυνομικό Δίκαιο»

ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

-Αριθ.Προκήρυξης 1617003797/3-10-16  (ΑΔΑ: ΨΕΡΥ46ΨΖ2Ν-ΚΦ2) 

-  Μία (1) θέση καθηγητή  πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Δικονομία»

 

                H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  την    19η-3-2017 

       Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων. 

                Για  περισσότερες πληροφορίες  μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής

                  

                                                                   Αθήνα,  18-1-2017

 

 

                                                                                  Ο Πρύτανης

 

                 

 

                                                                Μελέτιος – Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος