ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦEK 85/2-2-2017 (Τ.Γ΄) ΚΑΙ ΦEK 99/7-2-2017 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στα ΦEK 85/2-2-2017 (τ.Γ΄) και ΦEK 99/7-2-2017 (τ.Γ΄)  δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  οκτώ (8) θέσεων καθηγητών ως εξής:

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277317, 210-7277961)

 

ΦEK 85/2-2-2017 (τ.Γ΄)

Τομέας Ψυχολογίας

  • ·Αριθ.Προκήρυξης:1617006057/21-10-2016/7-10-2016 (ΑΔΑ:7ΒΛ146ΨΖ2Ν-ΞΜΑ)

-Μία (1) θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συμβουλευτική Ψυχολογία»

 

ΦEK 99/7-2-2017 (τ.Γ΄)

Τομέας Παιδαγωγικής

  • ·Αριθ. Προκήρυξης:1617010191/29-11-2016/21-11-2016 (ΑΔΑ:Ω1Α046ΨΖ2Ν-1ΩΝ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης  βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση και Οικονομικά της Εκπαίδευσης»

 

Τομέας Φιλοσοφίας

  • ·Αριθ.Προκήρυξης:1617010200/29-11-2016/21-11-2016 (ΑΔΑ:7Δ7146ΨΖ2Ν-Ζ7Π)

-Μία (1) θέση  καθηγητή της  βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή Φιλοσοφία»

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 03, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277960)

 

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

  • ·Αριθ.Προκήρυξης: 1617010187/29-11-2016/21-11-2016 (ΑΔΑ:Ω55Ι46ΨΖ2Ν-Π1Ι)

-Μία  (1)  θέση  καθηγητή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με  γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7275847)

 

Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ΄ αιώνος και Βιβλικών Σπουδών και Πολιτιστικού Βίου της Μεσογείου

  • ·Αριθ.Προκήρυξης:1617011446/9-12-2016/7-11-2016 (ΑΔΑ:Ω5ΖΡ46ΨΖ2Ν-ΡΓΙ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων»

 

 

  

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462056)

 

Τομέας Μορφολειτουργικός

  • ·Αριθ.Προκήρυξης:1617010073/28-11-2016/7-11-2016(ΑΔΑ:7Χ3Β46ΨΖ2Ν-ΟΙ2)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσιολογία»

 

Τομέας Κλινικοεργαστηριακός

  • ·Αριθ.Προκήρυξης:1617010059/28-11-2016/7-11-2016(ΑΔΑ:ΨΥΝΖ46ΨΖ2Ν-ΓΩΗ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική»

 

Τομέας Χειρουργικής

  • ·Αριθ.Προκήρυξης:1617010058/28-11-2016/7-11-2016(ΑΔΑ:6ΝΕΝ46ΨΖ2Ν-5ΛΘ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ουρολογία»

 

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   10-5-2017

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.            

 

 

                                                                Αθήνα,           9.  3. 2017

 

 

  

                                                                                 Ο   Πρύτανης

 

                 

 

                                                                      Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος