ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΜΣ

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ  προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την εισαγωγή δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο Διακρατικό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Angers): "Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών".

Η πρόσκληση απευθύνεται σε πτυχιούχους τετραετούς φοίτησης ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τµηµάτων Φιλολογίας και Ανθρωπιστικών σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει φακέλου και προφορικής παρουσίασης.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλου: 10/5/2019.

Προκήρυξη

Αίτηση