ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η


Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας λαμβάνοντας υπόψη την από 17.01.2017, απόφαση της Συγκλήτου η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1617015791/23.01.2017, προκηρύσσει δύο θέσεις Διευθυντή για τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα «Ψυχικής
Υγιεινής» και «Μελέτης και Αντιμετώπισης Γενετικών και Κακοήθων Νοσημάτων της Παιδικής Ηλικίας» αντίστοιχα.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέσω πρωτοκόλλου, στην Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, από την Πέμπτη 26.01.2017 έως και Παρασκευή 10.02.2017 και ώρες 09:00π.μ.-14:00μ.μ.


Σύμφωνα με το άρθ. 11 παρ. 6β του Ν. 3685/2008, «Ο Διευθυντής πρέπει να είναι επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους, να έχει πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σε τομείς που εντάσσονται στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και γενικά να έχει ερευνητικό και επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώριση».


Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετασθούν από Τριμελείς Επιτροπές, εισηγήσεις των οποίων θα συζητηθούν στην επόμενη Γ.Σ.Ε.Σ. Εν συνεχεία η Γ.Σ.Ε.Σ. θα προτείνει με απόφαση της στην Σύγκλητο τους καταλληλότερους για τον διορισμό τους ως Διευθυντές στα ανωτέρω Ε.Π.Ι.


Σημειώνεται δε, ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Καθηγητές των βαθμίδων του Καθηγητή ή
Αναπληρωτή Καθηγητή.


Από τη Διοίκηση της
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ