ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΔΙΠ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 615/9.3.23 (Τ.Γ')

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 615/9.3.23 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 15771 Γουδή, τηλ. 2107462003, 2107462052)

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

Αριθ. Προκήρυξης 73136/21-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΘΖ46ΨΖ2Ν-Π6Η)

       -  Μία (1) κενή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας ΠΕ, βαθμίδας Δ’  με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Στατιστική - Επιδημιολογία».

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 15784 Ιλίσια, τηλ. 210 727 4418, 4419, 4422, 4682, 4061, 4062, 4064)

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας

Αριθ. Προκήρυξης 73092/21-7-2022 (ΑΔΑ: 9Γ0Ω46ΨΖ2Ν-90Π)

       -  Μία (1) κενή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας ΠΕ, βαθμίδας Δ’  με γνωστικό αντικείμενο «Παλαιοντολογία – Εξελικτική Παλαιοοικολογία».

 Προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης είναι:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και

β) Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν στις Γραμματείες των Τμημάτων (στις αντίστοιχες διευθύνσεις που αναγράφονται ως άνω) αίτηση υποψηφιότητας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες του ενδιαφερόμενων Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 20/4/2023.