ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1618/21-7-2021 (Τ. Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1618/21-7-2021 (τ.Γ΄)  δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφος, τηλ.: 210-727 6804)

Τομέας  Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

·Αριθ. Προκήρυξης:  34327/31-5-2021/12-5-2021 (ΑΔΑ: ΨΧ6Ι46ΨΖ2Ν-ΕΜΨ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων».

 

Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής

·Αριθ. Προκήρυξης:  34332/31-5-2021/12-5-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΖΠ46ΨΖ2Ν-Β4Ρ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παρατηρησιακή Αστροφυσική».

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 10η  -  10 - 2021.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.