ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1714/28-7-21 (Τ. Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1714/28-7-21 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο  (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 38606/11-6-21 (ΑΔΑ: 6ΙΒ446ΨΖ2Ν-6ΞΦ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδοψυχιατρική»

 

Τομέας Χειρουργικής

·Αριθ.Προκήρυξης: 38601/11-6-21 (ΑΔΑ: 690Π46ΨΖ2Ν-ΟΣΥ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αναισθησιολογία»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  10-10-21

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.