ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 3295/31-12-21 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 3295/31-12-21 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Παν/πολη, 15772, Άνω Ιλίσια, τηλ.: 210-727 7960


ΤΟΜΕΑΣ: Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

-Αριθ. Προκήρυξης 92332/4-11-2021/22-10-2021 (ΑΔΑ: 94ΓΕ46ΨΖ2Ν-ΡΥΚ)

            -Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Λαογραφία».

ΤΟΜΕΑΣ: Γλωσσολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 92329/4-11-2021/1-11-2021 (ΑΔΑ: 61ΘΒ46ΨΖ2Ν-ΓΦΩ)

          -Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία».

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  10/4/2022.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας.