ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΕΚ 2243/29-11-2019 (Τ.Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 2243/29-11-2019 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής :

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 157 84 Ζωγράφου, τηλ. 210  7277784

-Αριθμός προκήρυξης: 1819043250/29-8-2019/20-8-2019  (ΑΔΑ: ΩΜΝΦ46ΨΖ2Ν-ΚΒ7)

  • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία – Ιστορία του Ελληνικού Θεάτρου με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία του θεάτρου των Αθηνών 19ος  - 20ος αιώνας».

- Αριθμός προκήρυξης: 1819043246/29-8-2019/20-8-2019  (ΑΔΑ: Ψ78946ΨΖ2Ν-Φ4Π)

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία – Ιστορία του Ελληνικού  Θεάτρου του 16ου – 17ου αιώνα».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει 17.2.2020                            

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.