ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1040/4-5-2022 (Τ.Γ')

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1040/4-5-2022 (τ.Γ΄)  δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ιλίσια, τηλ.: 210-727 5161)
ΤΟΜΕΑΣ:  Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος

·Αριθ. Προκήρυξης:  21938/4-3-2022/22-2-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΚΔ46ΨΖ2Ν-Γ9Τ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνοοικονομική Ανάλυση και Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4193)
ΤΟΜΕΑΣ:  Φαρμακευτικής Χημείας

·Αριθ. Προκήρυξης:  21906/4-3-2022/3-3-2022 (ΑΔΑ: 9ΡΣΔ46ΨΖ2Ν-ΧΕΣ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την   14η / 7 / 2022 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.