ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1483/22.6.2022 (Τ.Γ')

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1483/22.6.2022 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) κενών θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (Ακαδημίας 47, ΤΚ: 10672 Αθήνα, τηλ. 210 368
 8655)

Τομέας Α’ Ιδιωτικού Δικαίου

-Αριθ. Προκήρυξης 39009/19-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΞ8246ΨΖ2Ν-ΤΦΔ)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο».

Τομέας Β’ Ιδιωτικού Δικαίου

-Αριθ. Προκήρυξης 39016/19-4-2022 (ΑΔΑ: Ψ40346ΨΖ2Ν-3Ρ8)
       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 23/9/2022.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.