ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1994/22.8.2022 (Τ.Γ)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1994/22.8.2022 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη δύο (2) κενών θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  (
Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400, τηλ. 2228099513)

-Αριθ. Προκήρυξης  55541/7-6-2022 (ΑΔΑ:614Μ46ΨΖ2Ν-ΘΚΦ)

-  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στους Λιμένες και τη Ναυτιλία».

-Αριθ. Προκήρυξης  55514/7-6-2022 (ΑΔΑ:6ΒΧ046ΨΖ2Ν-ΕΥΜ)

-  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση Διακίνησης/ Διανομής (logistics) με έμφαση στους Λιμένες και τη Ναυτιλία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 13/11/2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.