ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 1345/3.9.20 (Τ.Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1345/3.9.20 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ναυαρίνου 13Α, ΤΚ. 10680, Αθήνα, τηλ.: 2103688022)

Τομέας Επιστημών της Αγωγής

-Αριθ. Προκήρυξης 1920027164/12-5-20/27-2-20 (ΑΔΑ: ΨΧΠΟ46ΨΖ2Ν-ΩΘΖ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό  

          αντικείμενο «Δια βίου μάθηση, δυναμική ομάδας και εκπαίδευση ενηλίκων».

 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (Ακαδημίας 47, ΤΚ 10672, Αθήνα, τηλ. 2103688655)

Τομέας Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου

-Αριθ. Προκήρυξης 1920028351/22-5-20/19-5-20 (ΑΔΑ: 9ΩΥΦ46ΨΖ2Ν-3ΔΙ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό  

          αντικείμενο «Πολιτική Δικονομία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  26/11/2020.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.