ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1416/25-6-2021 (Τ.Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1416/25-6-2021 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιόπολη, Τ.Κ. 15772 Άνω Ιλίσια,
τηλ.: 210-7275872)

ΤΟΜΕΑΣ: Συστηματικός

-Αριθ. Προκήρυξης 23888/19-4-2021/4-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΖΦ46ΨΖ2Ν-8ΩΔ)

        -Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Δογματική»

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Πανεπιστημιόπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου,
τηλ.:210 727
6336)

ΤΟΜΕΑΣ: Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

-Αριθ. Προκήρυξης 23904/19-4-2021/9-3-2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΩΕ46ΨΖ2Ν-7ΚΥ)

  • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα και Θεωρία Παιγνίων»

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις    8-9-2021.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.