ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1422/25-6-2021 Τ.Γ΄

  Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1422/25-6-2021 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δυο (2) θέσεων καθηγητή ως εξής :

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών – Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου,  (τηλ.  210 727 7874, 7772, 7302)

Τομέας Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας

Αριθμός προκήρυξης: 30657/18-5-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΚΕ46ΨΖ2Ν-ΨΥΥ)

- Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εθνομουσικολογία – Μουσικές της Μεσογείου». 

 

Τομέας Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας

Αριθμός προκήρυξης: 30662/18-5-2021 (ΑΔΑ: ΨΧ2Θ46ΨΖ2Ν-3ΧΚ)

- Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διεύθυνση Φωνητικών και Οργανικών Συνόλων». 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει 17/9/2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης.