ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 155/28-1-2021 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι  στο ΦΕΚ 155/28-1-2021 (τ.Γ΄) δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ  ΝΟΜΙΚΗΣ
(Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, τηλ. 2103688661, 3688647)
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
-Αριθ. Προκήρυξης:  41431/2-10-20/15-9-20 (ΑΔΑ:ΨΒ1146ΨΖ2Ν-Π1Η)

  • Μία (1) θέση  καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο»
  • Αριθ. Προκήρυξης:41437/2-10-20/15-9-20  (ΑΔΑ:6Ω6Ψ46ΨΖ2Ν-ΞΔΟ)
  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο με έμφαση στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο»

           H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 2-5-2021.

       Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων. 

             Για  περισσότερες πληροφορίες  μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής.