ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1587/14-7-2021 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1587/14-7-2021 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277970, 210-7277956)

ΤΟΜΕΑΣ: Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
-Αριθ. Προκήρυξης 24630/21-4-2021/23-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΑΔ46ΨΖ2Ν-9ΞΖ)
        -Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή Αρχαιολογία: Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Ζωγραφική και υλικός πολιτισμός»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πανεπιστημιόπολη 157 84, Ζωγράφου, τηλ.:210 727 4279)

ΤΟΜΕΑΣ: Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας 
-Αριθ. Προκήρυξης 25600/23-4-2021/20-4-2021 (ΑΔΑ: 6Π0Ρ46ΨΖ2Ν-6Γ7)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεκτονική Γεωλογία και Γεωλογική Χαρτογράφηση»

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις      27-9-2021.
      
      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.