ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 301/15-2-22 (Τ.Γ')

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι  στο ΦΕΚ 301/15-2-2022 (τ.Γ΄) δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις  δύο (2) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ  ΝΟΜΙΚΗΣ
(Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, τηλ. 2103688661 και 2103688647)
ΤΟΜΕΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αριθ. Προκήρυξης:  104788/30-11-21/19-11-21(ΑΔΑ: ΨΒΜΗ46ΨΖ2Ν-Ο0Π)

  • Μία (1) θέση  καθηγητή   πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο»

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(Σοφοκλέους 1 και Αριστείδου, Τ.Κ.10559, Αθήνα, τηλ. 2103689463 και 2103689434
)

Αριθ. Προκήρυξης: 104785/30-11-21/19-11-21 (ΑΔΑ: ΩΦΠ046ΨΖ2Ν-ΝΩΚ)

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορική Διοίκηση»

 

H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 10-5-2022

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων. 

Για  περισσότερες πληροφορίες  μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.