ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 761/29-3-2021, (Τ.Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 761/29-3-2021 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής :

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ – Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84 Ζωγράφου,  (τηλ. 210 7274193)

Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 62952/23-12-2020/7-12-2020  (ΑΔΑ: Ω3Δ746ΨΖ2Ν-ΖΛ3)

  Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Φαρμακευτική - Φαρμακοκινητική». 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – Θηβών 2, Τ.Κ. 115 27 Γουδή,  (τηλ. 210 7461117)

Τομέας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 1192/11-1-2021/4-1-2021  (ΑΔΑ: ΨΧ2Ω46ΨΖ2Ν-ΕΩΟ)

  Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοδοντική». 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 16/6/2021.                           

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων.