ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 834/6-6-20 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 834/6-6-20 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο  (2) θέσεων  καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, τηλ.:210 727 4279)

ΤΟΜΕΑΣ: Γεωφυσικής – Γεωθερμίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1920024758/7-4-20 /23-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΘΔ46ΨΖ2Ν-Β0Μ)

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμολογία-Σεισμική Ανισοτροπία»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 1920025108/10-4-20/2-4-20(ΑΔΑ: ΩΕΙΣ46ΨΖ2Ν-ΚΧΙ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πνευμονολογία»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   17  -   8  -20.      

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.