ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 928/17-4-2021, (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 928/17-4-2021 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277970, 210-7277956)

Τομέας Ιστορίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 10219/23-2-2021/9-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΩΩ46ΨΖ2Ν-Σ69)

-Μία  (1)  θέση  καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με  γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία του Νέου Ελληνισμού,  15ος αιώνας έως αρχές 19ου  αιώνα»

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 03, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277961)

·Αριθ.Προκήρυξης: 50970/5-11-2020/22-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΘΞ46ΨΖ2Ν-ΥΗΕ)

-Μία  (1)  θέση  καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με  γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγική των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 23.6 .2021

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.