ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 455/16-4-2020 (Τ.Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 455/16.4.20 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ. 34400,  Εύβοια, τηλ.: 22280-99513)

 

-Αριθ. Προκήρυξης 1920010189/21-11-19/14-11-19 (ΑΔΑ: 6ΛΝΡ46ΨΖ2Ν-ΣΤΖ)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ναυτιλιακή Οικονομική»

 

-Αριθ. Προκήρυξης 1920010160/21-11-19/14-11-19 (ΑΔΑ: 6ΣΟΤ46ΨΖ2Ν-ΙΨΧ)

      - Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του

         αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση

        Επιχειρήσεων με έμφαση στους Λιμένες και τη Ναυτιλία»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   9/7/2020.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.

 

Αθήνα, 8/5/2020

Ο Πρύτανης
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος