ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΦΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 1068/11-5-21 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1068/11-5-21 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

Τομέας Χειρουργικής
·Αριθ.Προκήρυξης: 14604/12-3-21 (ΑΔΑ: ΨΑΞ846ΨΖ2Ν-ΒΡ9)
-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ωτορινολαρυγγολογία»

Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
·Αριθ.Προκήρυξης: 14600/12-3-21 (ΑΔΑ:  6Ν9Λ46ΨΖ2Ν-6Ε5)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική»

·Αριθ.Προκήρυξης: 14631/12-3-21 (ΑΔΑ:  Ψ64Φ46ΨΖ2Ν-ΕΔ6)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική»

Τομέας Παθολογίας
·Αριθ.Προκήρυξης: 14613/12-3-21 (ΑΔΑ:  Ψ16Ρ46ΨΖ2Ν-ΒΥΣ)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Ηπατολογία»

·Αριθ.Προκήρυξης: 14620/12-3-21 (ΑΔΑ:  67Κ546ΨΖ2Ν-1Χ0)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γαστρεντερολογία»

Τομέας Υγείας Μητέρας-Παιδιού
·Αριθ.Προκήρυξης: 14589/12-3-21 (ΑΔΑ:  Ω3ΙΦ46ΨΖ2Ν-ΖΑ9)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική-Λοιμωξιολογία»

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ 157 03, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277960)

Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας
·Αριθ.Προκήρυξης: 14597/12-3-21 (ΑΔΑ:  ΩΥ4Ξ46ΨΖ2Ν-ΨΕΓ)
-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική Φιλολογία: 19ος – 20ος αιώνας»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  20-7-21

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.