ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Προκήρυξη Εκλογής Διευθυντή Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών: