ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΑΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, για το χρονικό διάστημα από 01-12-2017 έως 30-11-2019.