ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 01-12-2017 έως 30-11-2019 και Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων:

Προκήρυξη