ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 01-12-2017 έως 30-11-2019 και Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων:

Προκήρυξη