ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1180/21-5-21 (Τ. Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1180/21-5-21  (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 10672, Αθήνα,  τηλ.:210 3688661)

Τομέας: Ιδιωτικού Δικαίου

-Αριθ. Προκήρυξης 19453/2-4-20/12-3-21 (ΑΔΑ:  ΨΒΩΣ46ΨΖ2Ν-ΜΥ9)

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»

-Αριθ. Προκήρυξης 19454/2-4-20/12-3-21 (ΑΔΑ:  63ΔΥ46ΨΖ2Ν-7ΜΓ)

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

Τομέας: Παθολογίας

Αριθ.Προκήρυξης: 19458/2-4-21/16-3-21(ΑΔΑ: Ψ03Π46ΨΖ2Ν-Γ24)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Ενδοκρινολογία»

Αριθ.Προκήρυξης: 19462/2-4-21/16-3-21(ΑΔΑ: ΩΙ7746ΨΖ2Ν-ΣΓΔ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Θεραπευτική-Ογκολογία»

Τομέας: Χειρουργικής

Αριθ.Προκήρυξης: 19466/2-4-21/16-3-21(ΑΔΑ: ΨΥΘΤ46ΨΖ2Ν-ΗΓΔ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αγγειοχειρουργική»

Τομέας: Υγείας Μητέρας-Παιδιού

Αριθ.Προκήρυξης: 19461/2-4-21/16-3-21(ΑΔΑ: ΨΣΑΒ46ΨΖ2Ν-ΙΔ3)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική Γυναικολογία-Αναπαραγωγική Ιατρική»

Τομέας: Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας:

Αριθ.Προκήρυξης: 19474/2-4-21/16-3-21(ΑΔΑ: ΩΥ9Ψ46ΨΖ2Ν-ΣΑΙ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχιατρική»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   27 - 7  -21

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.