ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 643/22.3.2021 (Τ. Γ΄)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75,, Τ.Κ. 15771, Γουδή, τηλ. 210 7462003, 210 7462052)

Τομέας Παθολογίας

 

-Αριθ. Προκήρυξης 63706/31-12-2020/29-12-20 (ΑΔΑ: ΩΧΙΗ46ΨΖ2Ν-ΙΤΜ )

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεραπευτική - Ογκολογία».

 

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

 

-Αριθ. Προκήρυξης 63709/31-12-2020/29-12-20 (ΑΔΑ:6ΤΡΝ46ΨΖ2Ν-0ΒΝ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία - Ιατρική Στατιστική».

 

-Αριθ. Προκήρυξης 63712/31-12-2020/29-12-20 (ΑΔΑ: Ψ1Ψ846ΨΖ2Ν-Ψ2Δ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία – Προληπτική Ιατρική».

 

Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών

 

-Αριθ. Προκήρυξης 63719/31-12-2020/29-12-20 (ΑΔΑ: ΨΜΝΩ46ΨΖ2Ν-ΚΕΗ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία-Νανοϊατρική».

 

Τομέας Χειρουργικής

 

-Αριθ. Προκήρυξης 63714/31-12-2020/29-12-20 (ΑΔΑ: ΩΘ2Ε46ΨΖ2Ν-ΨΓ6)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».

 

Τομέας Χειρουργικής

 

-Αριθ. Προκήρυξης 63722/31-12-2020/29-12-20 (ΑΔΑ: ΨΦΙΠ46ΨΖ2Ν-ΑΣ5)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».

 

Κλινικοεργαστηριακός Τομέας

 

-Αριθ. Προκήρυξης 63724/31-12-2020/29-12-20 (ΑΔΑ: Ω3ΤΥ46ΨΖ2Ν-ΨΦΔ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοδιαγνωστική».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 2/6/2021.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.