ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑ, ΦΕΚ 1262/29.10.2018 Τ.Γ΄

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου , Τ.Κ. 15784  τηλ. 210-7275847)

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ Θ΄ΑΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Αριθμός προκήρυξης:1718036946/23.7.2018/2.7.2018 (ΑΔΑ: ΩΩ0346ΨΖ2Ν-49Η )

-Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος»

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, τηλ. 210-7277784)

Αριθμός προκήρυξης:1718036965/23.7.2018/11.7.2018 (ΑΔΑ: 94ΛΓ46ΨΖ2Ν-ΗΣΠ )

-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία – Ευρωπαϊκή Δραματολογία των νεοτέρων χρόνων»

Αριθμός προκήρυξης:1718036950/23.7.2018/11.7.2018 (ΑΔΑ: 6ΔΔΣ46ΨΖ2Ν-Κ03 )

-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο « Θεατρολογία – Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση ρεπερτορίου»

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15771 Ζωγράφου, τηλ. 210-7274947)

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

- Αριθμός προκήρυξης:1718040174/29.8.2018/10.8.2018 (ΑΔΑ:ΩΝΓΙ46ΨΖ2Ν-ΛΥΑ)                                  

Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία – Στατιστική Μηχανική»

- Αριθμός προκήρυξης:1718040177/29.8.2018/10.8.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΩΑ46ΨΖ2Ν-3ΡΨ)                                  

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία – Χημική Θερμοδυναμική Συστημάτων»

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15701 Ζωγράφου, τηλ. 210-7274247)

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ

- Αριθμός προκήρυξης:1718040159/29.8.2018/31.7.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΖΞ46ΨΖ2Ν-Θ1Α)

Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωικού Κυττάρου και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Θηβών 2, Τ.Κ. 11527 Γουδή, τηλ. 210-7461117)

ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

- Αριθμός προκήρυξης:1718039100/6.8.2018 (ΑΔΑ: 7Ζ4Φ46ΨΖ2Ν-ΧΑ2)

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιοδοντολογία»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   23.1.2019

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων