ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1688/26-7-21 (Τ. Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1688/26-7-21 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι  (6) θέσεων καθηγητών ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

 

Τομέας Υγείας Μητέρας-Παιδιού

·Αριθ.Προκήρυξης: 38609/11-6-21/8-6-21 (ΑΔΑ: 9ΟΨΓ46ΨΖ2Ν-ΝΚΤ )

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική-Γυναικολογία-Γυναικολογική Υπερηχογραφία»

 

Τομέας Χειρουργικής

·Αριθ.Προκήρυξης: 38614/11-6-21/8-6-21 (ΑΔΑ: ΨΟΖΙ46ΨΖ2Ν-45Ε )

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αναισθησιολογία»

 

Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 38592/11-6-21/8-6-21 (ΑΔΑ: ΩΝΘΥ46ΨΖ2Ν-Ξ3Ρ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αιματολογία»

 

Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών

·Αριθ.Προκήρυξης: 25606/23-4-21/16-4-21 (ΑΔΑ: Ψ1Γ946ΨΖ2Ν-Φ73)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσιολογία-Κλινική Φυσιολογία»

 

·Αριθ.Προκήρυξης: 34685/1-6-21/10-5-21 (ΑΔΑ: ΩΞΤ346ΨΖ2Ν-ΤΛΡ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσιολογία-Κλινική Φυσιολογία»

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

(Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου τηλ: 2107274193)

Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 36943/7-6-21/2-6-21 (ΑΔΑ: 9ΡΘ646ΨΖ2Ν-9ΣΔ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακευτική Τεχνολογία με έμφαση στις Τεχνικές Σχεδιασμού Φαρμακοτεχνικών Μορφών»

 

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  10-10-21

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.