ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2543/19-10-2021 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2543/19-10-2021 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  έξι (6) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  (Πανεπιστημιούπολη, 15784, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277511)

-Αριθ. Προκήρυξης 52973/26-7-2021/15-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΠ746ΨΖ2Ν-ΚΤ7)

  • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλοσοφία»

-Αριθ. Προκήρυξης 52957/26-7-2021/15-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΠΚ46ΨΖ2Ν-ΕΜΧ)

  • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία των Μέσων Χρόνων και της Αναγέννησης στη Δύση»

-Αριθ. Προκήρυξης 52964/26-7-2021 /15-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΦ446ΨΖ2Ν-ΙΒΠ)

  • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία»

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  (Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277784)

-Αριθ. Προκήρυξης 53749/28-7-2021/12-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΙΟ46ΨΖ2Ν-4ΑΝ)

  • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία-Θεωρία και θεατρολογική ανάλυση της αρχαίας δραματουργίας, με έμφαση στην Αρχαία Κωμωδία»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Γουδί  Τ.Κ. 11527, τηλ.:210 462003, 210 7462052)

ΤΟΜΕΑΣ: Υγείας Μητέρας-Παιδιού

-Αριθ. Προκήρυξης 56470/11-8-20215-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΣΚ46ΨΖ2Ν-9Φ9)

  • Μία (1) θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική Γυναικολογία-Εμβρυομητρική Ιατρική»

-Αριθ. Προκήρυξης 56468/11-8-20215-8-2021 (ΑΔΑ: Ψ7Θ946ΨΖ2Ν-ΥΜΨ)

  • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 23-12-2021.

 

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.