ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2672/4-11-21 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2672/4-11-21 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι  (6) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 15784, Ζωγράφου, τηλ.210-7277960, 2107277950)

Τομέας Κλασσικής Φιλολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 52955/26-7-21 (ΑΔΑ: ΩΑΡΚ46ΨΖ2Ν-ΙΥΙ )

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΦΥΣΙΚΗΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 15784, Ζωγράφου, τηλ.210-7276804)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

·Αριθ.Προκήρυξης: 56473/11-8-21 (ΑΔΑ: ΩΧΨΟ46ΨΖ2Ν-ΝΥΞ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρητική Φυσική της Πολυπλοκότητας»

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

 

Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 56463/11-8-21 (ΑΔΑ: ΩΔΤ546ΨΖ2Ν-ΘΦΑ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Θεραπευτική-Καρδιολογία»

 

Τομέας Υγείας Μητέρας-Παιδιού

·Αριθ.Προκήρυξης: 56469/11-8-21 (ΑΔΑ: ΨΡΙΕ46ΨΖ2Ν-40Α)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική-Γυναικολογία-Γυναικολογική Ογκολογία»

 

Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών

·Αριθ.Προκήρυξης: 56465/11-8-21 (ΑΔΑ: ΨΠΒΗ46ΨΖ2Ν-8ΛΩ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστολογία-Εμβρυολογία»

 

Τομέας Χειρουργικής

·Αριθ.Προκήρυξης: 56471/11-8-21 (ΑΔΑ: 61ΕΣ46ΨΖ2Ν-ΠΨΓ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις        20-1-22

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.