ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 43/27-1-2020, (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 43/27.1.20 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι (6) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Εγκαταστάσεις ΕΚΠΑ Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400, τηλ.: 222 809 9672)

-Αριθ. Προκήρυξης 1819041361/2-8-2019/31-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΧΙ946ΨΖ2Ν-Π09)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαστημικά και Δορυφορικά Συστήματα και Υποσυστήματα»

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Θέση Σκληρό, Ψαχνά,  34400, Εύβοια, τηλ.:222 809 9673, 222 809 9674)

-Αριθ. Προκήρυξης 1920006686/24-10-19/2-10-19 (ΑΔΑ: ΩΣΦ946ΨΖ2Ν-6Κ6)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών»

-Αριθ. Προκήρυξης 1920006688/24-10-19/2-10-19 (ΑΔΑ:Ψ4ΨΞ46ΨΖ2Ν-ΤΨΕ)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά της Τεχνολογίας»

-Αριθ. Προκήρυξης 1920006681/24-10-19/2-10-19 (ΑΔΑ: 6ΕΖ546ΨΖ2Ν-9Η2)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Νέφους»

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784, τηλ.:210-7277519)

-Αριθ. Προκήρυξης 1920006379/23-10-19/2-10-19 (ΑΔΑ: 62ΨΠ46ΨΖ2Ν-ΖΟ0)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία»

-Αριθ. Προκήρυξης 1920006360/23-10-19/2-10-19 (ΑΔΑ: ΨΖΙ646ΨΖ2Ν-03Ψ)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχομετρία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   8/4/2020.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.