ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 50/27.1.20 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 50/27.1.20 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι (6) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη Άνω Ιλίσια, 15772, τηλ.:210-7775872)

Ιστορικός Τομέας

-Αριθ. Προκήρυξης 1920010134/21-11-2019/29-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΧ946ΨΖ2Ν-8ΕΩ)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784, τηλ.:210-7274418)

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

-Αριθ. Προκήρυξης 1920010153/21-11-2019/5-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΙΧΩ46ΨΖ2Ν-Υ5Σ)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Γεωχημεία»

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784, τηλ.: 210-7277318)

Τομέας Ιστορίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1920010137/21-11-19/5-11-19 (ΑΔΑ: ΨΣ6Μ46ΨΖ2Ν-Ν2Λ)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Διεθνής και Ελληνική Ιστορία, 190ς-20ός αι.: Ιστορία Διεθνών Σχέσεων»

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

-Αριθ. Προκήρυξης 1920010149/21-11-19/29-10-19 (ΑΔΑ: ΩΒ7Υ46ΨΖ2Ν-ΦΨΗ)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία, με έμφαση στην αρχαιολογία ταφικών συνόλων»

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784, τηλ.: 210-7277910)

-Αριθ. Προκήρυξης 1920010151/21-11-19/11-11-19 (ΑΔΑ: ΨΥ5Α46ΨΖ2Ν-ΞΥΩ)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία και περιγραφή της ιταλικής γλώσσας με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων»

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δραγατσανίου 4, 10559, Αθήνα τηλ.: 210-3689588)

-Αριθ. Προκήρυξης 1920010158/21-11-19/29-10-19 (ΑΔΑ: 6ΔΚΚ46ΨΖ2Ν-ΔΝ3)

  • Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ισλαμικό Δίκαιο»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 8/4/2020.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.