ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1179/21.05.2021 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1179/21.05.2021 (τ.Γ΄)  δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις έξι (6) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Νομικής

(Ακαδημίας 47,  10672,  Αθήνα,  τηλ. 210-3688655)

Τομέας Δημοσίου Δικαίου

·Αριθ.Προκήρυξης:  19455/2-4-2021/12-3-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΜΑ46ΨΖ2Ν-ΩΔ4)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Συνταγματικό Δίκαιο»

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Τμήμα Φιλολογίας

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277960, 2107277950)

 

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

·Αριθ. Προκήρυξης:19835/5-4-2021 (ΑΔΑ:6Ο7Θ46ΨΖ2Ν-ΚΡΦ)

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

 

Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 19834/5-4-2021/8-3-2021 (ΑΔΑ:ΩΔΙ046ΨΖ2Ν-83Α)

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική Φιλολογία:1453-1821»

 

Τμήμα Φιλοσοφίας

 (Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277511)

·Αριθ.Προκήρυξης: 19815/5-4-2021/8-3-2021 (ΑΔΑ:6ΛΗΙ46ΨΖ2Ν-ΡΥΖ)

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονη Ηπειρωτική Φιλοσοφία»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462002, 210-7462003)

 

Τομέας Παθολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης:  19457/2-4-2021/16-3-2021 (ΑΔΑ:ΩΦ2246ΨΖ2Ν-64Ι)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:                        «Παθολογία -  Αιματολογία»

 

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης:  19464/2-4-2021/16-3-2021 (ΑΔΑ:ΩΧ0Α46ΨΖ2Ν-6ΒΕ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχιατρική».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις        27-7-2021.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.