ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΤΔΕ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                  Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του ν.4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’114)
 2. την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ  3255/15-9-2017, τ.Β΄)
 3. το άρθρο 18, παρ. 6 του ν. 4559/2018 «Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α΄142)

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

          Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών της Αγωγής με θητεία δύο (2) ετών από 1/9/2020 έως 31/8/2022

Η εκλογή θα διεξαχθεί την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020, από 10.00 π.μ έως 15.00 μ.μ, στο μικρό αμφιθέατρο (μανχ) στο ισόγειο του Κτηρίου του Νέου Χημείου (Ναυαρίνου 13Α), ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη ταυτόχρονα για τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους δε συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020, κατά τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο.

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους έως την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020, στο πρωτόκολλο της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής (Ναυαρίνου 13α).

 • Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών.
 • Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.
 • Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
 • Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.
  • Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.
  • Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος και  εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται (20) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει του υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Κ.Π.Α., της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

                         

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

 

*(υπογραφή)

Θωμάς Μπαμπάλης

Κοινοποίηση :

Διεύθυνση Διοικητικού ΕΚΠΑ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

                                                                                                                  

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στα αρχεία της Κοσμητείας της Σχολής