ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ 17) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΗΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 1680/20-10-2020 (Τ.Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1680/20-10-2020 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής :

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 17237 Δάφνη,  (τηλ. 210 7276031)

Τομέας Θεωρητικών Επιστημών

Αριθμός προκήρυξης: 35942/31-7-20/28-7-20 (ΑΔΑ: Ψ7ΛΧ46ΨΖ2Ν-ΜΩΟ)

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Ψυχολογία – Κινητική Συμπεριφορά». 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 6/1/2021.      

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.