ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 373/15-2-2023 (Τ.Γ')

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 373/15-2-2023 (τ.Γ΄) δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
NOMIKH ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ  NOMIKHΣ

(Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, τηλ. 2103688647)

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αριθ. Προκήρυξης:
2041/11-1-23,  ΑΔΑ: Ρ46Ν46ΨΖ2Ν-ΨΘΕ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο»

H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 1η-5-2023.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής.