ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 2009/22-8-2022 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι  στο ΦΕΚ 2009/22-8-2022 (τ.Γ΄) δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή  ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ  ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ)
(Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, τηλ. 2103688661 και 2103688655)

-Αριθ. Προκήρυξης: 66412/5-7-2022/13-5-2022,  ΑΔΑ: Ω24Χ46ΨΖ2Ν-ΑΓΕ
Μία (1) θέση  αναπληρωτή καθηγητή   με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστικό Δίκαιο»

H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  την   13-11-2022

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης

Για  περισσότερες πληροφορίες  μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής.