ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 795/4-4-22 (Τ.Γ')

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι  στο ΦΕΚ 795/4-4-2022 (τ.Γ΄) δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ  ΝΟΜΙΚΗΣ

(Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, τηλ. 2103688661 και 2103688655)

ΤΟΜΕΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

-Αριθ. Προκήρυξης: 11352/9-2-2022/2-2-2022,  ΑΔΑ: Ψ5Φ046ΨΖ2Ν-Ξ0Γ

  • Μία (1) θέση  καθηγητή   πρώτης  βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο»

           H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  την   28-6-2022

 

       Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης

     Για  περισσότερες πληροφορίες  μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής.