ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 962/20-4-2022 (Τ.Γ')

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 962/20-4-2022 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Παν/πολη, 15772, Άνω Ιλίσια, τηλ.: 210-727 7318

ΤΟΜΕΑΣ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗ
-Αριθ. Προκήρυξης 7638/1-2-22/12-1-22 (ΑΔΑ: 62Ω446ΨΖ2Ν-10Δ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 14/7/2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.