ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 966/20-4-2022 (Τ.Γ')

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 966/20-4-2022 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής :

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Φαρμακευτικής–Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου,  (τηλ. 210 7274193)

Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Αριθμός προκήρυξης: 21909/4-3-2022/3-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦ46ΨΖ2Ν-ΧΨΧ)

- Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία, Κλινική Φαρμακολογία». 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   11/7/2022.   

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής.