ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1459/1-7-2021 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1459/1-7-2021 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  (Πανεπιστημιούπολη, 15701, Ζωγράφου, τηλ.:210 727 4247)

ΤΟΜΕΑΣ: Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 23867/19-4-2021/6-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΩΜ46ΨΖ2Ν-1Μ6)

  • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Ζωική Ποικιλότητα»

   Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις     17-9-2021.

          Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.