ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1586/14-7-2021 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1586/14-7-2021 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Πανεπιστημιόπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, 
τηλ.:210 727 6336)

ΤΟΜΕΑΣ: Μαθηματικής Ανάλυσης 
-Αριθ. Προκήρυξης 24623/21-4-2021/9-3-2021 (ΑΔΑ: 64ΛΚ46ΨΖ2Ν-3Δ9)
Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση: Θεωρία Μέτρου, Γεωμετρική Θεωρία Μέτρου, Εργοδική Θεωρία, Αρμονική Ανάλυση, Μιγαδική Ανάλυση»

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  27-9-2021.
      
      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.