ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 19/15-1-2021 (Τ. Γ΄)

      Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 19/15-1-2021 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή ως εξής :

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ. Κ. 15784, (τηλ. 2107277570)

- Αριθμός προκήρυξης: 55037/19.11.2020/5.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΡΤΥ46ΨΖ2Ν-9ΤΦ)

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ισπανόφωνη Λογοτεχνία. Πεζογραφία».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 30.3.2021        

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.